ប្រាក់រៀលខ្មែរគ្រប់ៗសម័យកាល


សំរស់ប្រាក់រៀលខ្មែរ គ្រប់សម័យកាល

សម័យអង្គរ
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/ankor-802.jpg?w=1000
——————————-
សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង
អាណានិគមនិយមបារាំង1827
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/p-franch-1827.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1847)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1847.jpg?w=1000
អាណានិគមនិយមបារាំង​(1860)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1860.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1900)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1900.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1903)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1903.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1912)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1912.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1920)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1920.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1925)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1925.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1927)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1927.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1928)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1928.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1930)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1930.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1933)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1933.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1939)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1938.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1939)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1939.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1941)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1941.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1941)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-19411.jpg

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1943)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1943.jpg?w=1000

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1941)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1945.jpg

———————————————
ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម ឆ្នាំ 1959
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/c-1959.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1955)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/110.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1955)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/25.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1955)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/31.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1956)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/41.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1956-1972)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/25.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1956-1972)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/53.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1956-1972)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/61.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1956-1972)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/71.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1958-1973)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/81.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1961-1975)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/9.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1963-1972)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/101.jpg?w=1000

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1963-1972)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/111.jpg

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1956-1972)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/121.jpg?w=1000
————————————

សម័យខ្មែរសាធារណៈរដ្ឋ (លន់ ណុល)

សម័យខ្មែរសាធារណៈរដ្ឋ (ឆ្នាំ 1972)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/151.jpg?w=1000

សម័យខ្មែរសាធារណៈរដ្ឋ (ឆ្នាំ 1973) មិនបានប្រើប្រាស់
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/131.jpg?w=1000

សម័យខ្មែរសាធារណៈរដ្ឋ (ឆ្នាំ 1974)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/141.jpg?w=1000

សម័យខ្មែរសាធារណៈរដ្ឋ (ឆ្នាំ 1974)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/161.jpg?w=1000
——————————-

សម័យខ្មែរក្រហម (របបកម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យ) ឆ្នាំ 1975
ប្រាក់រៀលទាំងនេះមិនបានប្រើប្រាស់ឡើយ
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/171.jpg?w=1000

សម័យខ្មែរក្រហម (របបកម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យ) ឆ្នាំ 1975
ប្រាក់រៀលទាំងនេះមិនបានប្រើប្រាស់ឡើយ
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/181.jpg?w=1000

សម័យខ្មែរក្រហម (របបកម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យ) ឆ្នាំ 1975
ប្រាក់រៀលទាំងនេះមិនបានប្រើប្រាស់ឡើយ
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/191.jpg?w=1000

សម័យខ្មែរក្រហម (របបកម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យ) ឆ្នាំ 1975
ប្រាក់រៀលទាំងនេះមិនបានប្រើប្រាស់ឡើយ
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/201.jpg?w=1000

សម័យខ្មែរក្រហម (របបកម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យ) ឆ្នាំ 1975
ប្រាក់រៀលទាំងនេះមិនបានប្រើប្រាស់ឡើយ
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/211.jpg?w=1000

សម័យខ្មែរក្រហម (របបកម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យ) ឆ្នាំ 1975
ប្រាក់រៀលទាំងនេះមិនបានប្រើប្រាស់ឡើយ
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/221.jpg?w=1000

សម័យខ្មែរក្រហម (របបកម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យ) ឆ្នាំ 1975
ប្រាក់រៀលទាំងនេះមិនបានប្រើប្រាស់ឡើយ
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/231.jpg?w=1000

———————————–

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979

http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/241.jpg?w=1000

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/251.jpg?w=1000

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/26.jpg?w=1000

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/27.jpg?w=1000

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/28.jpg?w=1000

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/29.jpg?w=1000

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/30.jpg?w=1000

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/311.jpg?w=1000

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1987
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/32.jpg?w=1000

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1987
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/33.jpg?w=1000
———————————-
សម័យរដ្ឋកម្ពុជា

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​ ឆ្នាំ1990
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/35.jpg?w=1000

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​ ឆ្នាំ1991
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/37.jpg?w=1000

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​ ឆ្នាំ1992
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/36.jpg?w=1000

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​ ឆ្នាំ1992
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/34.jpg?w=1000

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​ ឆ្នាំ1992
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/38.jpg?w=1000

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​ ឆ្នាំ1992
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/39.jpg?w=1000

———————————–
ឆ្នាំ​1992-1993 ជុំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរ តាមបណ្តោយព្រំដែន កម្ពុជា-ថៃ
(ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រាក់ទាំងនេះគេចាយនៅទីនោះដែរឫអត់ទេ)
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/66.jpg?w=1000

http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/67.jpg?w=1000

http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/68.jpg?w=1000

http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/69.jpg?w=1000

———————————–
សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឆ្នាំ 1995
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/401.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1995
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/45.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1995
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/46.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1995
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/47.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1995
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/511.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1995
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/521.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1995
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/54.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1996
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/43.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1998
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/411.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1998
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/42.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1998
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/44.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1998
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/49.jpg

ឆ្នាំ 1998
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/50.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1998
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/531.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 1999
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/55.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2001
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/57.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2001
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/59.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2001
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/60.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2001
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/611.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2002
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/56.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2002
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/58.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2005
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/62.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2007
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/63.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2007
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/64.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2008
http://note4today.files.wordpress.com/2010/12/65.jpg?w=1000

ឆ្នាំ 2013

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចឲ្យចេញ ផ្សាយធ្វើចរាចរនឹង ប្រើប្រាស់ប្រភេទ ក្រដាសប្រាក់ ១០០០រៀល ថ្មី ដែលមានរូបព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នៃព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីលក្ខណៈសំគាល់នៃធនបត្រ «ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ» ប្រភេទ១០០០រៀល ដែលចុះ ហត្ថលេខា ដោយទេសាភិបាល ធនាគារជាតិលោក ជា ចាន់តូ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ បានបង្ហាញ ពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃក្រដាសប្រាក់ ១០០០រៀលថ្មី ដូចខាងក្រោម ៖

ក.លក្ខណៈទូទៅ
-ទំហំធនប័ត្រ ៖ បណ្តោយ១៤៥មិល្លីម៉ែត្រ និងទទឹង៦៨មិល្លីម៉ែត្រ
-ពណ៌ចម្បង គឺពណ៌ស៊ីជម្ពូ និងពណ៌ខៀវ ។

ខ.ផ្ទៃខាងមុខ
-ផ្នែកកណ្តាល ខាងស្តាំត្រូវបានរំលេចឡើងនូវ ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍នៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋ មើលពីមុខបញ្ឆិតចំហៀង ខាងឆ្វេង និងមានចារឹកអក្សរ «ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ (ព.ស២៤៦៦-ព.ស២៥៥៦)» នៅ ពីក្រោម រីឯខាងឆ្វេងមានលេខ «១០០០» នៅពីលើគេ បន្ទាប់មកគឺជាហត្ថលេខា របស់ទេសាភិបាល និងអគ្គបេឡា ព្រមទាំងរូបភាព ព្រះសង្ហារនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា នៅខាងក្រោមមានលេខ-មាលា បោះពុម្ពដោយទឹកខ្មៅ ពណ៌ខ្មៅ រូបចម្លាក់នាគ ក្បាល៧ និងអក្សរ «មួយពាន់រៀល» ព្រមទាំងអក្សរ «អ្នកក្លែងក្រដាសប្រាក់ នឹងត្រូវ ផ្តន្ទាទោស តាមច្បាប់» នៅគែម ខាងក្រោមនោះ។
-ផ្នែកខាងស្តាំ ជ្រុងលើមានអក្សរ«ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា» ព្រមទាំងលេខ-មាលាដែលត្រូវបាន បោះពុម្ពដោយទឹក ខ្មៅ ពណ៌ក្រហម នៅពីក្រោមនោះ និងជ្រុងក្រោមមាន លេខ «១០០០» ព្រមទាំងលេខ «1000» នៅពីក្រោម នោះ ។
-ផ្នែកខាងឆ្វេង មានលេខ«1000»ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពតាមបន្ទាត់បញ្ឈរ ព្រមទាំងរូបភាព ព្រាលៗនៃក្បាច់លំអ ក្លាយពីក្បាច់អង្គរក្នុងទម្រង់ផ្កាច័ន ដែលមានបណ្តូលធំ ត្រូវបានបោះពុម្ពកាត់ ទទឹងក្រដាសប្រាក់ និងជ្រុងក្រោម មានគំនូស បន្ទាត់ខ្លីៗជាច្រើន ដែលត្រូវបាន ផ្គុំឡើងដោយលេខ «១០០០» ដ៏តូចល្អិត ។

.ផ្ទៃខាងខ្នង
-ផ្នែកកណ្តាល នៃធនប័ត្រត្រូវបានរំលេចឡើងនូវរូបភាព ព្រះទីនាំងសុវណ្ណ ហង្សក្នុងពិធីដង្ហែ ព្រះបរមសព ពីអាកាស យានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ មកដល់មុខព្រះបរមរាជវាំង ព្រមទាំងរូបភាព ប្រាសាទទេវាវិនិច្ឆ័យ និង មានអក្សរ«មួយពាន់រៀល» នៅពីក្រោមនោះ ។
-ផ្នែកខាងស្តាំ ជ្រុងលើមានលេខ«1000»ដែលត្រូវបាន បោះពុម្ពតាមបន្ទាត់បញ្ឈរចំ កណ្តាលមាន រូបភាពក្បាច់ លំអ និងនៅជ្រុងក្រោមមានលេខ «១០០០» ។
-ផ្នែកខាងឆ្វេង ជ្រុងលើមានអក្សរ«ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា» ចំកណ្តាលមានអក្សរ «សូមថ្វាយ ព្រះរាជកុសល ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ សូមទ្រង់យាងបដិសន្ធិ ក្នុងព្រះបរមសុគតិភព» និងនៅជ្រុងក្រោម មានលេខ «១០០០» ព្រមទាំងលេខ«២០១២» ៕

ប្រភព(កំណត់ហេតុថ្ងៃនេះ)

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s